ข้อมูลสาธารณะของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลสาธารณะของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้บริการ (O15 - O18)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O19 - O22)

020-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27 - O30)
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม (O39 - O41)