สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม HA BOOM 2024 Standard | Safe | Satisfy

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม จัดกิจกรรม HA BOOM 2024 Standard | Safe | Satisfy กิจกรรมสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมี รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 2 มิถุนายน 2567 18:34 |   49
+