หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง และมูลนิธิโครงการหลวง ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ให้ความรู้ทางด้านทันตนสุขศึกษา และรักษาโรคทั่วไปโดยการ ฝังเข็ม ครอบแก้ว ตรวจภายใน ตรวจเต้านม ตัดผม แจกแว่นตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยมีจำนวนผู้มารับบริการรักษาทางทันตกรรม ทั้งหมด จำนวน 61 ราย

by หน่วยทันตกรรมพระราชทาน | สร้างเมือวันที่ 17 มิถุนายน 2567 08:48 |   75
+