ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 20 มีนาคม 2566 11:52 |   43
+