คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Niigata University, Japan

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Niigata University, Japan ในการเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมทั้งศึกษาดูงานระยะสั้นที่คณะฯ โดยได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ -พิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ ห้องสมุด -ห้องปฎิบัติการทางทันตกรรม -คลินิกบัณฑิตศึกษา -คลินิกทันตรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล -คลินิกทันตกรรมจัดฟัน -คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล -คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก -คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน -ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมทันตกรรมชุมชนและป้องกัน ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นอกเหนือจากศึกษาดูงานดังกล่าว กลุ่มนักศึกษาทันแพทย์ชาวญี่ปุ่นได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2566

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 21 มีนาคม 2566 10:50 |   30
+