นักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ทพญ.พีรยา จงวิริยานุรักษ์ ทพญ.ทัตพิชา กุหลาบแก้ว ทพญ.รัตนทิพย์ รัตนพิทักษ์ และ ทพ.ณัฐนนท์ ไม้แก่นสาร นักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อเกี่ยวกับ Dental training and current dental treatment in Japan โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JASSO (Japan Student Support Organization) - MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2566

by ฝ่ายสือสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 22 มีนาคม 2566 09:44 |   42
+