รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวนเงิน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โถงสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 24 มีนาคม 2566 14:08 |   56
+