รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 8 มิถุนายน 2566 16:15 |   57
+