นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมและประธานหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ซึ่งมี นายวชิรพัฒน์ จิวานิจ หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยเข้ารับชมวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ และเข้ารับชมสถานที่ปฏิบัติงานในคลินิกต่างๆ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by สำนักงานโรงพยาบาลฯ | สร้างเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 14:28 |   68
+