อดีตคณบดีมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนคณะฯ

รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และรศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ โถงสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 22 มีนาคม 2567 16:15 |   49
+