โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ภาควิชา/สาขาวิชา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี รศ.ทพญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา ผศ.ทพญ.ดร. สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมผู้บริหาร ร่วมจัดโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ภาควิชา/สาขาวิชา 2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร โดยประกอบด้วย ภาควิชา/สาขาวิชา ดังนี้ สาขาทันตวิทยาพยาธิวิทยาช่องปาก สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์/ศูนย์รักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้า สาขารังสีวิทยาช่องปาก สาขาคราวน์แอนด์บริดจ์ เมื่อวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 28 มีนาคม 2567 13:28 |   64
+