ทีมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร มช. | สร้างเมือวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 10:05 |   48
+