กิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะทันตแพทย์ใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะทันตแพทย์ใหม่ เพื่อแนะแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ปฏิบัติงานทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 10:22 |   54
+