พิธีไหว้ครูคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และร่วมปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา พร้อมกิจกรรมมอบรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ที่มีจริยธรรมดีเด่น "Good mind Good manner" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 27 มิถุนายน 2567 14:40 |   67
+