พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 13:44 |   27
+